اطلاعات حساب بانک پارسیان

شماره حساب بانک پارسیان : ۰۰۳ – ۰۰۸۸۸۱۹۴ – ۸۰۰

شماره کارت بانک پارسیان : ۰۵۵۵ – ۰۵۴۷ – ۰۶۱۱ – ۶۲۲۱
شماره شبا بانک پارسیان : IR 37 – 0540 – 2087 – 8000 – 0888 – 1940 – 03